Osvedčenia, certifikáty, povolenia

 • BVH spol. s.r.o.
  • práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou špeciálnou lezeckou technikou
  • používanie indikačnej techniky
  • vyslobodzovanie zo sutín
 • JAMES SLOVAKIA s.r.o.
  • výškový špecialista pre práce vo výške a nad voľnou hĺbkou s použitím horolezeckej techniky
 • HELI COMPANY AIR SCHOOL – Kvalifikácia "D"
  • odborná spôsobilosť pre práce vo výškach a nad voľnou plochou špeciálnou lezeckou technikou a záchranárskou technikou
 • EUGEN CSONGA - Odborný pracovník vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  • viazač bremien
 • Fi DRGON
  • odborná kvalifikácia obsluhy ručnej motorovej reťazovej píli
 • AUTOŠKOLA Juraj Fenes
  • školenie pracovníkov pre prevádzku, údržbu a opravu vozidiel
 • HaZZ - Hasičský a záchranný zbor – Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
  • odborná spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany
  • požiarna ochrana
  • súčinnosť a spolupráca pri požiaroch
 • C.B.ONE s.r.o.
  • ovládanie a manipulácia s elektrickými a hydraulickými vyslobodzovacími navijakmi
  • používanie špeciálnych viacúčelových zdvíhacích zariadení Hi-Lift
  • obsluha a údržba občianskych rádiostaníc
 • ALFRETON s.r.o.
  • medzinárodný preukaz pilota profesionálneho vznášadla
 • STU BA – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri likvidácii požiarov a havárií
  • základy procesu horenia a hasenia
  • nebezpečné látky a prípravky
  • identifikácia nebezpečenstva na mieste požiaru a havárie
  • všeobecné bezpečnostné požiadavky pri hasení požiarov a likvidácii havárií
  • základy dekontaminácie osôb a materiálu
  • opatrenia na zníženie ekologických dopadov požiarov a havárií
  • prípadové štúdium likvidácie havárie a nebezpečnej látky
 • P PZ – Prezídium Policajného zboru – Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
  • vzdelávanie v oblasti
  • Spolupráca pri zabezpečovaní verejného poriadku
  • Činnosť na úseku dobrovoľných strážcov poriadku
  • Riadenie vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami
  • Pátranie po hľadaných a nezvestných osobách
  • Súkromné bezpečnostné služby
  • Administratívna bezpečnosť
  • Pátranie po veciach
  • Kriminalisticko-technické činnosti
  • Riadenie premávky na pozemných komunikáciách
  • Spolupráca pri riešení odstraňovania dopravných nehôd
  • Spolupráca pri vysokoprofilových incidentoch
  • Dodržiavanie bezpečnosti cestnej premávky
  • Prednosti v jazde v cestnej premávke
 • MUR too service s.r.o.
  • obsluha, používanie a údržba ručných, vozidlových a základňových rádiostaníc /RDS/
 • Hornonitrianské bane Prievidza, a.s. , Hlavná banská záchranná stanica
  • Protiplynová služba
 • doc.Ing. Ivana Tureková, PhD , Prof.Ing. Karol Balog, PhD
  • Nebezpečné látky
  • Likvidácia havárie nebezpečnej látky
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri likvidácii požiarov a havárií
 • SuperDrive s.r.o.
  • Škola bezpečnej jazdy
  • Škola šmyku
 • Salvus s.r.o.
  • Psychologická spôsobilosť
  • Psychologické testy vodičov
 • Slovenský Červený kríž – ČK
  • Poskytovanie prvej pomoci
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – MV SR Odbor krízového riadenia a civilnej ochrany
  • Protipovodňová ochrana
  • Povodňová ochrana
  • Zákon o civilnej ochrane
 • Štátna plavená správa, š.p.
  • Vodca malého plavidla
 • Vysoká škola telesnej výchovy a športu Bratislava
  • Plavec záchranár
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
  • Tropické choroby
  • Medicína hromadných nešťastí a katastrof
  • Predlekárska prvá pomoc
 • Tymus s.r.o.
  • Kurz lezcov
 • Banchem s.r.o.
  • Chemické látky a prípravky
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s nebezpečnými látkami a prípravkami
 • WRX Slovakia s.r.o.
  • Satelitná technika – prevádzka a údržba
 • Postel s.r.o. Dunajská Streda
  • Výpočtová technika
 • Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  • Kurz veliteľov
  • Kurz strojníkov
  • Kurz požiarnikov
  • Kurz technikov PO
  • Kurz vodičov Hasičských vozidiel
 • JaGa Slovakia s.r.o.
  • Hydraulické vyslobodzovacie zariadenia
 • Tesla Holomy s.r.o.
  • Prevádzka a údržba svetelných a zvukových výstražných zariadení
 • Csaba Bíro
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Požiarna bezpečnosť
 • SHARK, OZ
  • Školenia potápačov
 • PRO-DIVE
  • Plavec záchranár
  • Potápač
  • Predlekárska prvá pomoc
 • EDT s.r.o.
  • Prevádzka a údržba rádiokomunikačnej techniky
 • EUROFIRE s.r.o.
  • Prevádzka a údržba hydraulických a pneumatických vyslobodzovacích zariadení

Zmeňte jazyk webstránky

 
          
 

Kontaktné informácie

email.png
 kczs@helpteam.sk
phone.png
+421 - 31 - 55 050 11
   
world.png
www.helpteam.sk
phone.png Fax icon
+421 - 31 - 55 050 12