Aktuálne výzvy

počet  aktuálnych výziev 4

 

Komplexná centrálna záchranná služba, občianske združenie

v súlade so zákonom § 117 NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje výzvu – prieskum trhu na predloženie cenovej ponuky

Doplnenie MTZ 2019 MV – 19/f – f2

(defibrilátor)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Komplexná centrálna záchranná služba, občianske združenie

P.O.BOX 96
č. 4106
930 05 Gabčíkovo

Slovenská Republika

IČO:                37 835 793

zastúpenie:    PhDr. Ján Culka, predseda predstavenstva

Sídlo: KCZS,

Telefón:         0908581258

E-mail:            Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Kristián Fülemits, riaditeľ

2. Predmet zákazky: Dodávka defibrilátora so zaškolením

3. Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska:

Nie bežne dostupný tovar a služba.

4. Druh zákazky: Tovar

5. Hlavné miesto dodania tovaru a služieb:

Miestom plnenia je sídlo verejného obstarávateľa.

NUTS kód: SK021

6.Dodanie tovaru: do 31.1.2020

7. Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky dodávka defibrilátora so zaškolením.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

33172200-8 – Prístroje na resuscitáciu

60000000-8 – Dopravné služby

80511000-9 – Školenie pracovníkov

Celkový rozsah predmetu zákazky:

Dodávka defibrilátora so zaškolením do a v mieste sídla verejného obstarávateľa.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Doplnenie  MTZ 2019 MV – 19/f – f2

Počet ks

Popis

resuscitačné zariadenie – defibrilátor

3

- Plnoautomatické a poloautomatické resuscitačné zariadenie

- Nastavenie z výroby:   rastúca variabilná energia (VE) – 200 VE, 300 VE,

- Detekcia pulzu kardiostimulátora

- Zvuková signalizácia stavu

- Odolnosť voči prachu / vode:   min. IP55 (vrátane)

- Elektródy:   jednorazové

- Batéria:   kapacita – min. 400 výbojov pri 150 VE alebo min. 350 výbojov pri 200 VE, záruka min. 36 mesiacov

- Komunikácia:   USB-kábel

(V prípade, že sú v dokumentácii verejného obstarávania alebo v akýchkoľvek dokumentoch k tomuto verejnému obstarávaniu konkrétne názvy výrobkov alebo produktov či postupov, majú len opisný, nie záväzný charakter; predstavujú len názor autora predmetnej dokumentácie. Záujemca môže použiť kvantitatívne alebo kvalitatívne zodpovedajúci kompatibilný ekvivalent.)

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 7.000,00  €

(celková cena, s DPH)

9. Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, z nenávratného finančného príspevku, prípadne z iných dotačných prostriedkov.

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:

- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia  uvedenej v § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Splnenie podmienky uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku.

- §32 ods.1 písm. f) ZoVO - Predložením ponuky uchádzač konkludentne deklaruje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a nie je v konflikte záujmov v zmysle §23 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v tomto postupe verejného obstarávania.

Odôvodnenie požiadavky:

Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Uchádzač uvedie cenu s DPH, bez DPH v € (ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).

12. Vyhotovenie ponuky:

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej /a alebo / v elektronickej forme.

13. Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

14.Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena“.

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH, v eurách.

V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách.

V cene bude zahrnutá aj doprava na miesto dodania (viď bod 3.)

15. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:

26.11.2019 10:00 hod.(vrátane)

na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. a Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

resp. poštou na adresu: Komplexná centrálna záchranná služba, o.z. P.O.BOX 96
č. 4106
930 05 Gabčíkovo

Rozhodujúci je dátum a hodina doručenia!

16. Obsah ponuky:

1. Doklad o oprávnení poskytovať služby v súlade s § 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra);

2. Vyplnený Návrh na plnenie súťažného kritéria, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento prieskum trhu.

Prílohy:           Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk

V Gabčíkove, 19.11.2019

PhDr.Ján Culka

KCZS

predseda predstavenstva


Príloha č.1

Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk

Predmet zákazky:

Doplnenie MTZ 2019 MV – 19/f – f2

(defibrilátor)

Verejný obstarávateľ:

Komplexná centrálna záchranná služba, občianske združenie

P.O.BOX 96, č. 4106, 930 05 Gabčíkovo

Cena spolu bez DPH

DPH 20 %

Najnižšia celková cena jednotkových cien za predmet zákazky s DPH.

Súťažné kritérium

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

Štatutárny zástupca uchádzača, kontaktné údaje:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

V prípade potreby uveďte štruktúru ceny.

 

Komplexná centrálna záchranná služba, občianske združenie

v súlade so zákonom § 117 NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje výzvu – prieskum trhu na predloženie cenovej ponuky

Doplnenie MTZ 2019 MV – 19/a

(pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Komplexná centrálna záchranná služba, občianske združenie

P.O.BOX 96
č. 4106
930 05 Gabčíkovo

Slovenská Republika

IČO:                37 835 793

zastúpenie:    PhDr. Ján Culka, predseda predstavenstva

Sídlo: KCZS,

Telefón:         0908581258

E-mail:            Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Kristián Fülemits, riaditeľ

2. Predmet zákazky: Dodávka pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok

3. Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska:

Nie bežne dostupný tovar a služba.

4. Druh zákazky: Tovar

5. Hlavné miesto dodania tovaru a služieb:

Miestom plnenia je sídlo verejného obstarávateľa.

NUTS kód: SK021

6.Dodanie tovaru: do  31.1.2020

7. Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

18110000-3 – Pracovné odevy

35113400-3 – Ochranné a bezpečnostné odevy

18130000-9 – Špeciálne pracovné odevy

60000000-8 – Dopravné služby

Celkový rozsah predmetu zákazky:

Dodávka pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok do miesta sídla verejného obstarávateľa.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

19/a

Doplnenie  MTZ  2019 MV

Počet ks/sád

a1

polokošeľa KR

30

a2

polokošeľa DR

30

a3

tričko pracovné KCZS

60

a4

bunda FLIS KCZS

30

a6

kabát zimný KCZS

30

a8

zimný overal

30

a9

odev dvojdielny „Aiger“ KCZS

30

Dodávaný predmet zákazky musí byť kompatibilný s existujúcim vybavením KCZS. Je potrebná prehliadka existujúcich dodávok v areáli KCZS z dôvodu dodania kompatibilných predmetov.

(V prípade, že sú v dokumentácii verejného obstarávania alebo v akýchkoľvek dokumentoch k tomuto verejnému obstarávaniu konkrétne názvy výrobkov alebo produktov či postupov, majú len opisný, nie záväzný charakter; predstavujú len názor autora predmetnej dokumentácie. Záujemca môže použiť kvantitatívne alebo kvalitatívne zodpovedajúci kompatibilný ekvivalent.)

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 10.000,00  €

(celková cena, s DPH)

9. Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, z nenávratného finančného príspevku, prípadne z iných dotačných prostriedkov.

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:

- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia  uvedenej v § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Splnenie podmienky uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku.

- §32 ods.1 písm. f) ZoVO - Predložením ponuky uchádzač konkludentne deklaruje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a nie je v konflikte záujmov v zmysle §23 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v tomto postupe verejného obstarávania.

Odôvodnenie požiadavky:

Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Uchádzač uvedie cenu s DPH, bez DPH v € (ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).

12. Vyhotovenie ponuky:

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej /a alebo / v elektronickej forme.

13. Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

14.Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena“.

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH, v eurách.

V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách.

V cene bude zahrnutá aj doprava na miesto dodania (viď bod 3.)

15. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:

26.11.2019 10:00 hod.(vrátane)

na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. a Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

resp. poštou na adresu: Komplexná centrálna záchranná služba, o.z. P.O.BOX 96
č. 4106
930 05 Gabčíkovo

Rozhodujúci je dátum a hodina doručenia!

16. Obsah ponuky:

1. Doklad o oprávnení poskytovať služby v súlade s § 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra);

2. Vyplnený Návrh na plnenie súťažného kritéria, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento prieskum trhu.

Prílohy:           Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk

V Gabčíkove, 19.11.2019

PhDr.Ján Culka

KCZS

predseda predstavenstva


Príloha č.1

Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk

Predmet zákazky:

Doplnenie MTZ 2019 MV – 19/a

(pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky)

Verejný obstarávateľ:

Komplexná centrálna záchranná služba, občianske združenie

P.O.BOX 96, č. 4106, 930 05 Gabčíkovo

Cena spolu bez DPH

DPH 20 %

Najnižšia celková cena jednotkových cien za predmet zákazky s DPH.

Súťažné kritérium

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

Štatutárny zástupca uchádzača, kontaktné údaje:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

V prípade potreby uveďte štruktúru ceny.

Komplexná centrálna záchranná služba, občianske združenie

v súlade so zákonom § 117 NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje výzvu – prieskum trhu na predloženie cenovej ponuky

Doplnenie MTZ 2019 MV – 19/d

(sorpčný materiál)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Komplexná centrálna záchranná služba, občianske združenie

P.O.BOX 96
č. 4106
930 05 Gabčíkovo

Slovenská Republika

IČO:                37 835 793

zastúpenie:    PhDr. Ján Culka, predseda predstavenstva

Sídlo: KCZS,

Telefón:         0908581258

E-mail:            Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Kristián Fülemits, riaditeľ

2. Predmet zákazky: Dodávka sorpčného materiálu

3. Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska:

Nie bežne dostupný tovar a služba.

4. Druh zákazky: Tovar

5. Hlavné miesto dodania tovaru a služieb:

Miestom plnenia je sídlo verejného obstarávateľa.

NUTS kód: SK021

6.Dodanie tovaru: do 31.1.2020

7. Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka sorpčného materiálu využívaného pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

24950000-8 – Špecializované chemické výrobky

60000000-8 – Dopravné služby

Celkový rozsah predmetu zákazky:

Dodávka sorpčného materiálu do miesta sídla verejného obstarávateľa.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

sorpčný materiál

19/d

Doplnenie  MTZ  2019 MV

Počet ks/sád

d1

rohože silné OPH 5040

6

rohože vyrobené z polypropylénovej mikrovlákennej netkanej textílie bez povrchových úprav 
- vysoká sorpčná kapacita 
- sorpcia olejov, tukov a ropných látok 
- použitie aj pri haváriách na vodnej hladine, pretože na vodnej hladine plávajú
- balenie v odbernom boxe

Rozmery výrobku min.:

50 × 40 cm

Počet ks v balení min.:

80 ks

Sorpčná kapacita min.:

150 l

Druh sorpcie:

olejová

Počet vrstiev:

1 bez perforácie

Mechanická odolnosť:

štandardné

Materiál:

polypropylén

d2

sorpčný had OSM 8120

6

- určené pre sorpciu olejov, tukov a ropných látok 
- sorpčné hady  dodávané v praktickom výdajnom boxe, ktorý ich chráni pred poškodením a znečistením

Rozmery výrobku min.:

Ø 8 × 120 cm

Sorpčná kapacita 1ks min. :

7,5 l

Druh sorpcie:

olejová

Materiál:

polypropylén

d3

koberec silný ORH 9744

6

určené pre sorpciu olejov, tukov a ropných látok

- použitie aj pri haváriách na vodnej hladine, pretože na vodnej hladine plávajú

Sorpčná kapacita min. :            300 l

Druh sorpcie:   olejová

Počet vrstiev:   1

Perforácia sorbentu:     bez perforácie

Mechanická odolnosť:   štandardné

Materiál:                        polypropylén

d4

koberec stredný ORR 9744

6

určené pre sorpciu olejov, tukov a ropných látok

- použitie aj pri haváriách na vodnej hladine, pretože na vodnej hladine plávajú

Sorpčná kapacita  min. :           120 l

Druh sorpcie:   olejová

Počet vrstiev:   1

Perforácia sorbentu:     bez perforácie

Mechanická odolnosť:   štandardné

Materiál:                        polypropylén

Dodávaný predmet zákazky musí byť kompatibilný s existujúcim vybavením KCZS. Je potrebná prehliadka existujúcich dodávok v areáli KCZS z dôvodu dodania kompatibilných predmetov.

(V prípade, že sú v dokumentácii verejného obstarávania alebo v akýchkoľvek dokumentoch k tomuto verejnému obstarávaniu konkrétne názvy výrobkov alebo produktov či postupov, majú len opisný, nie záväzný charakter; predstavujú len názor autora predmetnej dokumentácie. Záujemca môže použiť kvantitatívne alebo kvalitatívne zodpovedajúci kompatibilný ekvivalent.)

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 10.000,00  €

(celková cena, s DPH)

9. Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, z nenávratného finančného príspevku, prípadne z iných dotačných prostriedkov.

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:

- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia  uvedenej v § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Splnenie podmienky uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku.

- §32 ods.1 písm. f) ZoVO - Predložením ponuky uchádzač konkludentne deklaruje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a nie je v konflikte záujmov v zmysle §23 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v tomto postupe verejného obstarávania.

Odôvodnenie požiadavky:

Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Uchádzač uvedie cenu s DPH, bez DPH v € (ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).

12. Vyhotovenie ponuky:

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej /a alebo / v elektronickej forme.

13. Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

14.Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena“.

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH, v eurách.

V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách.

V cene bude zahrnutá aj doprava na miesto dodania (viď bod 3.)

15. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:

26.11.2019 10:00 hod.(vrátane)

na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. a Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

resp. poštou na adresu: Komplexná centrálna záchranná služba, o.z. P.O.BOX 96
č. 4106
930 05 Gabčíkovo

Rozhodujúci je dátum a hodina doručenia!

16. Obsah ponuky:

1. Doklad o oprávnení poskytovať služby v súlade s § 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra);

2. Vyplnený Návrh na plnenie súťažného kritéria, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento prieskum trhu.

Prílohy:           Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk

V Gabčíkove, 19.11.2019

PhDr. Ján Culka

KCZS

predseda predstavenstva


Príloha č.1

Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk

Predmet zákazky:

Doplnenie MTZ 2019 MV – 19/d

(sorpčný materiál)

Verejný obstarávateľ:

Komplexná centrálna záchranná služba, občianske združenie

P.O.BOX 96, č. 4106, 930 05 Gabčíkovo

Cena spolu bez DPH

DPH 20 %

Najnižšia celková cena jednotkových cien za predmet zákazky s DPH.

Súťažné kritérium

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

Štatutárny zástupca uchádzača, kontaktné údaje:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

V prípade potreby uveďte štruktúru ceny.

Komplexná centrálna záchranná služba, občianske združenie

v súlade so zákonom § 117 NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje výzvu – prieskum trhu na predloženie cenovej ponuky

Doplnenie MTZ 2019 MV – 19/f – f1

(multifunkčné zariadenie – tlačiareň)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Komplexná centrálna záchranná služba, občianske združenie

P.O.BOX 96
č. 4106
930 05 Gabčíkovo

Slovenská Republika

IČO:                37 835 793

zastúpenie:    PhDr. Ján Culka, predseda predstavenstva

Sídlo: KCZS,

Telefón:         0908581258

E-mail:            Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Kristián Fülemits, riaditeľ

2. Predmet zákazky: Dodávka a inštalácia tlačiarne

3. Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska:

Nie bežne dostupný tovar a služba.

4. Druh zákazky: Tovar

5. Hlavné miesto dodania tovaru a služieb:

Miestom plnenia je sídlo verejného obstarávateľa.

NUTS kód: SK021

6.Dodanie tovaru: do 31.1.2020

7. Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky dodávka a inštalácia tlačiarne.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

30121100-4Fotokopírovacie stroje

60000000-8 – Dopravné služby

48200000-0 – Softvérový balík na vytváranie sietí, pre internet a intranet

Celkový rozsah predmetu zákazky:

Dodávka a inštalácia tlačiarne v mieste sídla verejného obstarávateľa.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Doplnenie  MTZ 2019 MV – 19/f – f1

Počet ks

Popis

multifunkčné zariadenie – tlačiareň

1

- Farebné multifunkčné zariadenie

- Rýchlosť:   min. 30 str./min (čb aj farebne)

- Rýchlosť vytlačenia prvej strany:   max. 10 sek (farebne) / 8 sek (čb)

- Záťaž:   min. 100.000 strán / mesiac

- Procesor:   štvorjadrový min. 1,89 GHz/2 M Cache alebo ekvivalent

- Pamäť:   8 GB

- Obojstranná tlač

- Rozlíšenie tlače:   voliteľné, minimálne maximum: 1000 x 2000 dpi

- Funkcie tlače:   tlač z USB, uložená úloha, tvorba brožúry, úprava mierky, predvolené nastavenie aplikácií, režim konceptu, vlastná tlač, monitorovanie úlohy

- Zásobník papiera:   vysokokapacitný zásobník (min. 1800 listov papiera A4 pri cca 250 g/m2

- Celková kapacita:   min. 2000 listov (štandard) / min. 3000 (max.)

(V prípade, že sú v dokumentácii verejného obstarávania alebo v akýchkoľvek dokumentoch k tomuto verejnému obstarávaniu konkrétne názvy výrobkov alebo produktov či postupov, majú len opisný, nie záväzný charakter; predstavujú len názor autora predmetnej dokumentácie. Záujemca môže použiť kvantitatívne alebo kvalitatívne zodpovedajúci kompatibilný ekvivalent.)

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 5.000,00  €

(celková cena, s DPH)

9. Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, z nenávratného finančného príspevku, prípadne z iných dotačných prostriedkov.

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:

- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia  uvedenej v § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Splnenie podmienky uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku.

- §32 ods.1 písm. f) ZoVO - Predložením ponuky uchádzač konkludentne deklaruje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a nie je v konflikte záujmov v zmysle §23 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v tomto postupe verejného obstarávania.

Odôvodnenie požiadavky:

Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Uchádzač uvedie cenu s DPH, bez DPH v € (ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).

12. Vyhotovenie ponuky:

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej /a alebo / v elektronickej forme.

13. Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

14.Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena“.

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH, v eurách.

V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách.

V cene bude zahrnutá aj doprava na miesto dodania (viď bod 3.)

15. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:

22.11.2019 10:00 hod.(vrátane)

na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. a Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

resp. poštou na adresu: Komplexná centrálna záchranná služba, o.z. P.O.BOX 96
č. 4106
930 05 Gabčíkovo

Rozhodujúci je dátum a hodina doručenia!

16. Obsah ponuky:

1. Doklad o oprávnení poskytovať služby v súlade s § 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra);

2. Vyplnený Návrh na plnenie súťažného kritéria, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento prieskum trhu.

Prílohy:           Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk

V Gabčíkove, 15.11.2019

PhDr.Ján Culka

KCZS

predseda predstavenstva


Príloha č.1

Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk

Predmet zákazky:

Doplnenie MTZ 2019 MV – 19/f – f1

(multifunkčné zariadenie – tlačiareň)

Verejný obstarávateľ:

Komplexná centrálna záchranná služba, občianske združenie

P.O.BOX 96, č. 4106, 930 05 Gabčíkovo

Cena spolu bez DPH

DPH 20 %

Najnižšia celková cena jednotkových cien za predmet zákazky s DPH.

Súťažné kritérium

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

Štatutárny zástupca uchádzača, kontaktné údaje:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

V prípade potreby uveďte štruktúru ceny.